ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ඉහළ යනු ඇති බවට ලෝක බැංකුවෙන් වාර්තාවක්

 06/06/2017 - 12:41
43 reads

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය මේ වසරේදී සියයට 4 යි දශම 7 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බව ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක දැක්වෙනවා.
ගෝලීය ආර්ථික ප්‍රවණතා පිළිබඳ ලෝක බැංකුව මඟින් නිකුත් කර ඇති නවතම වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි 2018 වසරේදී මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 5 ක් ඉක්මවා යනු ඇති.