ෆයින් ෆර්නිචර් ආයතනයෙන් නව මුළුතැන්ගේ උපකරණ

 06/05/2017 - 14:08
112 reads

ෆයින් ෆර්නිචර් ආයතනය නව මුළුතැන්ගේ උපකරණ රැසක් පාරිභෝගිකයින් වෙත හදුන්වා දී තිබෙනවා.
හැකර් කිචන් වෙළඳ නාමය යටතේ නිශ්පාදිත මෙම නව මාදිලියේ උපකරණ සමග මුළුතැන්ගෙයට අවශ්‍ය සියළුම උපකරණ සිය ආයතනය වෙතින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි ෆයින් ෆර්නිචර් ආයතනය පැවසුවේ.
වඩාත් ගුණාත්මක වෙළඳනාම යටතේ ෆයින් ෆර්නිචර් ආයතනය මේ වන විට පාරිභෝගිකයාට වඩාත් සුහදශීලි සහ විශ්වසනීය සේවයක් ලබා දීමට කැපවී සිටිනවා.

 

Comments