රයිනෝ කලර් අප් වාසනා රැල්ල - 3 ජුනි පළමු වනදා සිට

 05/30/2017 - 14:27
14 reads

රයිනෝ රූෆින් ප්‍රඩක්ට්ස් ලිමිටඞ් ආයතනය විසින් සංවාධානය කරන රයිනෝ කලර් අප් වාසනා රැල්ල 03 තරග වටය ලබන ජුලි පළමු වන දා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.
එම ආයතනයේ මාණ්ඩලික අලෙවි කළමණාකරු ප්‍රියන්ත ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේ එම තරග වටය අගෝස්තු 31 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කරඇති බවයි.
ඒ අනුව රුපියල් විසිපන්දහසට වැඩි වටිනාකමින් යුත් රයිනෝ නිෂ්පාදන මිලදී ගෙන තරගයට ඇතුල්වීමේ හැකියාව පවතිනවා.
දිනුම් ඇඳීමේ දී පළමු ත්‍යාගය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදලකුත් දෙවන ස්ථානය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15කුත් තෙවන ස්ථානය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10කුත් හිමිවන බව රයිනෝ රූෆින් ප්‍රඩක්ට්ස් ලිමිටඞ් ආයතනයේ මාණ්ඩලික අලෙවි කළමණාකරු ප්‍රියන්ත ජයසිංහ මහතා කියා සිටියා.