කිතුල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට මිලියන 15ක්

 04/06/2018 - 16:46
48 reads

කිතුල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක් වෙන් කර ඇති බව ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා පවසනවා.

කිතුල් ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙය සිදු කෙරෙනු ඇති.

කිතුල් නිෂ්පාදකයන්ට තම කර්මාන්තය කර ගෙන යාමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී ගැටළු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති බැවින් ඔවුන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Kithul