පාසල් සිසුන් ලක්‍ෂ 10කට සුරක්‍ෂා සිසු රක්‍ෂණාවරණය

 03/22/2018 - 12:36
6 reads

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මේ දක්වා සුරක්‍ෂා රක්‍ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ සිසුන් 4347 දෙනෙකුට මේ වන විට ලබාදී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ අදාළ ප්‍රතිලාභය සිසුන් 8062 කු විසින් මේ වන විට ඉල්ලුම් කර ඇති බවයි.

පාසල් සිසුන් ලක්‍ෂ 10 කට මේ වන විට සුරක්‍ෂා සිසු රක්‍ෂණාවරණයට අදාල කාඞ්පත  ලබාදී ඇති බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news