මත්ස්‍ය අපනයන ආදායම කෝටි 2,868ක්

 03/04/2018 - 13:41
46 reads

පසුගිය වසරේදී මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් රුපියල් කෝටි 2, 868ක විදේශ විනිමයක් ජාතික ආදායමට උපයා දී අති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඊට අමතරව විසිතුරු මසුන් අපනයනයෙන් උපයා ඇති විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 167ක්.

මුහුදු පැලෑටි අපනයනයෙන් රුපියල් මිලියන 5.3ක් ද කිවුල් දිය ඉස්සන් අපනයනයෙන් රුපියල් මිලියන 1,931ක මුදලක් ද මිරිදිය ඉස්සන් අපනයනයෙන් රුපියල් මිලියන 154ක මුදලක් ද ඉපයීමට හැකිව තිබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Income from export of fish