පොල් සාරය සපිරි කිරි පානය - Nespray Coco - Up

 02/14/2018 - 12:34
51 reads

නෙස්ලේ සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට පොල් සාරය සපිරි කිරි පානයක් නෙස්ප්‍රේ කොකෝ අප් නමින් වෙළඳපලට හදුන්වා දී  තිබෙනවා.

පෝෂණ ගුණයෙන් අනූන මෙම නිශ්පාදනය ශීතකර භාවිතයට වඩා සුදුසු අතර දිවයින පුරා වෙළඳසැල්වලින් ලබා ගත හැකියි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news