කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකයේ වැඩිවීමක්

 01/11/2018 - 15:21
5 reads

2016 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව, 2017 නොවැම්බර් මස නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයෙහි, නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙහි 4.4ක වැඩිවීමක් වාර්තා වන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

2017 නොවැම්බර් මසට අදාළ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 108.9 ක්
2016 දී එය 104.3 ක්.

2016 නොවැම්බර් මස මාසික නිෂ්පාදන ධාරිතාවයට සාපේක්ෂව 2017 නොවැම්බර්  මස අඟුරු සහ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු කිරීමේ නිෂ්පාදන, පිරි සකසන ලද ලෝහ  නිෂ්පාදන සහ මූලික ඖෂධ නිෂ්පාදනවල පිළිවෙලින්  26.5, 23.6 සහ 17.0ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා වනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
statistic
Industries