සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉහළට

 12/28/2017 - 15:30
11 reads

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ඉහළ ගොස් ඇති බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය පවසනවා.

වසරේ ගතවු කාලය තුල සංචාරකයින් ලක්ෂ 19කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ලබන වසර තුළදී සංචාරකයින් ලක්ෂ 25කට අධික සංඛ්‍යාවක් ගෙන්වා ගැනීම සිය අපේකෂාව වන බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Tourist
Tourist attractions