ශනිදා වාසනාවෙන් New Year Dream

 11/16/2017 - 19:45
13 reads

ශනිදා වාසනාව New Year Dream ලෙසින් නවතම ලොතරැයි පතක් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ඊයේ වෙළඳපොළට නිකුත් කරෙැණා.
අදාළ ලොතරැයි පතේ දිනුම් ඇදීම දෙසැම්බර් මස තිස් වනදා සිදු කිරීමට නියමිත බවයි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
New Year Dream
Development Lotteries Board