ධීවර පවුල්වලට ස්ථීර නිවාස ඉදි කර ගැනීමට මූල්‍යාධාර

 11/05/2017 - 13:43
43 reads

ස්ථීර නිවාස නොමැති ධීවර පවුල්වලට නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා මූල්‍යාධාර පිරි නැමීමේ වැඩසටහනක් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ තුන හමාරක මුදලක් එම ජනතාවට ලබා දීමට නියමිතයි.
වැඩ අවසන් කර නොමැති නිවාසවල වැඩකටයුතු අවසන් කර ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මූල්‍යාධාරයක් ද දලබා දීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Fishing families