සෑම වාරි ව්‍යාපෘතියක් ආශ්‍රිතවම සංචාරක කලාප

 10/30/2017 - 13:23
91 reads

සෑම වාරි ව්‍යාපෘතියක් ආශ්‍රිතවම සංචාරක කලාප පිහිටුවීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්  ආරම්භ කරන බව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පුත්තලම - තබ්බෝව හා පොල්පිතිගම - හක්වටුන ඔය ජලාශ ආශ්‍රිතව එහි පළමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
tourist new project