බැංකුවල අවම ප්‍රාග්ධනය ගැන මහ බැංකුවෙන් නව තීරණයක්

 10/26/2017 - 20:11
14 reads

බලපත්‍රලාභී බැංකුවල අවම ප්‍රාග්ධනය ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා

ඒ අනුව අලුුතින් ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත බලපත්‍රලාභී දේශීය වාණිජ බැංකු සඳහා අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව රුපියල් බිලියන 20ක් බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ.

අලුුතින් පිහිටුවීමට නියමිත බලපත්‍රලාභී දේශීය විශේෂිත බැංකු සඳහා එය රුපියල් බිලියන 7.5 ක් වන අතර විදේශීය බැංකු සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක ප්‍රාග්ධනයක් පැවතිය යුතුයි.

මේ වන විට ස්ථාපිත කර ඇති බැංකු 2020 වසර වනවිට මෙම අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන් පෙන්නුම් කළ යුතු බවද මහබැංකුව නිකුත් කල නිවේදනයේ සදහන්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Minimum capital
bank