2024 යුරෝපා පාපන්දු කුෂලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ජර්මනියට

7

2024 වසරේ යුරෝපා පාපන්දු කුසලාන තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ජර්මනියට හිමිව තිබෙනවා.
ඒ, යුරෝපා පාපන්දු සම්මේලනයේ විධායක සභාව තුළ පැවැති ඡන්ද විමසීමකින් අනතුරුවයි.
අදාළ තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය ලබා ගැනීම සදහා තුර්කිය ද ඉදිරිපත්ව සිටියා.

 

Your Comments