චැනලින් ගාස්තු ඇතුළු තවත් සෞඛ්‍ය සේවා කිහිපයක වැට් බද්ද ඉවතට

2

වෛද්‍ය උපදේශන, වැනලින් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට ගෙවන ගාස්තු මත පනවා තිබු සියයට 15 ක් වු වැට් බද්ද ජූලි මස 1 වන දා සිට ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කළ බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මේ බව කියා සිටියා.
කෙසේ වෙතත් පෞද්ගලික රෝහල් කාමර ගාස්තු සඳහා පනවා ඇති බදු මුදල්වල කිසිදු වෙනස් වීමක් නොමැති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.
2016 වසරේ දී වෛද්‍ය උපදේශන ගාස්තු මත හඳුන්වා දුන් අවස්ථාවේ දී රෝහල් කාමර ගාස්තු, වෛද්‍ය වෘත්තික ගාස්තු හා චැනල් ගාස්තු යන තෝරා ගත් සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමට වැට් බද්ද පණවනු ලැබුවා.
කෙසේ වෙතත් 2016 වසරේ දී භාහිර රෝගී අංශය සඳහා තිබු වැට් බදු වත්මන් රජය විසින් ඉවත් කිරීමටයි කටයුතු කරනු ලැබුවේ.

Your Comments