පුත්තලමේ හැටදහසක් නියගයෙන් පීඩාවට
(පුත්තලම - ජුඩ් සමන්ත)

21

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 06 පවුල් 18836ක පුද්ගලයින් 62528ක් නියගය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ආපදා සහන සේවා ඒකකය පවසනවා.
පවතින දැඩි නියගය හේතුවෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් බොහෝමයක් සිදී ගොස් ඇති අතර, වගා බිම්ද පාළු වන්නට පටන් ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
දිස්ත්‍රික්කයේ නියගය වැඩි වශයෙන් බලපා ඇත්තේ මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨසයටයි.
මහකුඹුක්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 7197ක පුද්ගලයින් 22694ක්ද, පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 6967ක පුද්ගලයින් 22505ක්ද, මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 4165ක පුද්ගලයින් 15860ක්ද පීඩාවට පත්ව සිටී.
කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 320ක පුද්ගලයින් 950ක්ද, නවගත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 122ක පුද්ගලයින් 361ක්ද, වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 65ක පුද්ගලයින් 212 ක්ද නියගය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා සහන සේවා ඒකකය සදහන් කළා.

Your Comments