කටුනායක කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කපුවත්ත හංදියේ අවහිරතාවක්

17

කටුනායක කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය කපුවත්ත හංදිය ප්‍රදේශයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.
ඒ කපුවත්ත හංදිය කනත්ත ආසන්නයේ ප්‍රධාන ජල නලයක කාන්දුවක් හේතුවෙන්.
පොලිසිය පැවසුවේ එක් මං තීරුවක අවහිරතාව සිදුව ඇති බවයි.
ජල නලයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොළඹ දෙසට ගමන් කෙරෙන මං තීරුවක රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කර තිබෙනවා.
පොලිස් මූලස්ථානය ඉලා සිටින්නේ හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි.

Your Comments