ගොවීන්ට සහනාධාර ලැබෙන නව චක්‍රලේඛයක්

16

කාබනික පොහොර යොදා ගනිමින් වී වගාවේ යෙදෙන ගොවීන් සඳහා පොහොර සහනාධාර වැඩපිළිවෙලක් අරඹන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කාබනික පොහොර භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් ගොවීන්ට සහන ලබාදෙන එම චක්‍ර ලේඛය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බී. විජයරත්න මහතා විසින් නිකුත් කළා.

මෙම චක්‍රලේඛයට අනුව කාබනික පොහොර භාවිතය කරමින් වී වගාවේ යෙදෙන ගොවීන්ට අක්කර දෙකහමාරක කුඹුරක් සඳහා රු. 18,000ක මුදලක් ලබාදෙනු ඇති.

අක්කර 05 ක කුඹුරක් සඳහා රුපියල් 36,000ක මුදලක් ද කාබනික පොහොර සහනාධාර ලෙස ගොවීන්ට ලබාදීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

දැනට මෙරට කාබනික පොහොර භාවිත කරමින් වී වගා කරන ගොවීන් ප්‍රමාණය 5000 ඉක්මවනවා.

රසායනික පොහොර භාවිත කරන ගොවීන්ට මෙතෙක් පොහොර සහනාධාරය ලබා දෙනු ලැබුව ද මේ දක්වා කිසිදු අවස්ථාවක කාබනික පොහොර භාවිත කරන ගොවීන්ට එවැනි සහනයක් හිමි වූයේ නැහැ.

ඒ අනුව, 2018 යල කන්නයේ සිට කාබනික පොහොර යොදා වගා කටයුතු සිදදුකරන ගොවීන්ට මෙම මුදල් ප්‍රතිපාදන හිමි වනු ඇති.

Your Comments