ජාතික හැඳුනුම්පත් ගාස්තු වෙනස් වෙයි – පළමු අයදුම්පත්‍රයටත් රුපියල් 100යි

28

ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා පළමුවරට ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත්‍රයකට සැප්තැම්බර් 01 දින සිට රුපියල් 100ක් අය කෙරෙන බව රජය පවසනවා.
ඒ පිළිබඳ අංක 2083/25 දරණ ඇති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්. බී. නාවින්න මහතා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා පළමුවරට ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත්‍ර සඳහා මීට පෙර ගාස්තු කළේ නැහැ.

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පතක අනු පිටපතක් නිකුත් කිරීම සඳහා ගාස්තුව රුපියල් පන්සියයක් විය යුතු බව ද එහි සඳහන්.

පනතේ 17(2) වගන්තිය යටතේ හැඳුනුම්පත්වල සංශෝධිත අනුපිටපත් නිකුත් කරනු ලැබීමේ දී හා 17(4) වගන්තිය යටතේ වලංගු කාලය ඉකුත් වූ, ජාතික හැඳුනුම්පතක් වෙනුවට නව ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරනු ලැබීමේ දී අය කරන ගාස්තු ද සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාතික හැඳුනුම්පතක සංශෝධිත අනු පිටපතක් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 250/- ක් ලෙස ද
වලංගු කාලය ඉකුත් වූ, ජාතික හැඳුනුම්පතක් වෙනුවට නව ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 100/- ක් ලෙස ද සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

Your Comments