කෘෂිකර්ම ක්‍ෂේත්‍රයේ කඩා වැටීමක් !

15

2017 වර්ෂය වන විට කෘෂිකර්ම ක්‍ෂේත්‍රය සියයට 7.7 දක්වා පහළ බැස ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා පවසනවා.

මීට දශක දෙකකට පෙර දළ දේශිය නිෂ්පාදනයට සියයට 27ක දායකත්වයක් කෘෂිකර්ම ක්‍ෂේත්‍රය ලබා දි ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව යළි කෘෂිකාර්මික ක්‍ෂේත්‍රය ඉහළ නංවාලීමට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල තිබෙන ගැටලු සහ සම්පත් හඳුනා ගනිමින් ඉදිරි කටයුතු මෙහෙයවන ලෙස අමාත්‍යවරයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබා දි තිබෙනවා.

Your Comments