හම්බන්තොට වරාය සහ තායිලන්තයේ රනොන් වරාය අතර සම්බන්ධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

34

හම්බන්තොට වරාය සහ තායිලන්තයේ රනොන් වරාය අතර සම්බන්ධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබෙනවා.
එමගින් බෙංගාල බොක්ක හරහා වරාය දෙක අතර වෙරළාසන්න නෞකා ගමනාගමනය සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතයි.
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බිම්ස්ටෙක් එකඟතාව යටතේ නෞකා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තායිලන්තයේ අපේක්ෂාවයි.
හම්බන්තොට වරාය මගින් දැනටමත් ඉන්දීය මෝටර් රථ අප්‍රිකාවට ප්‍රතිඅපනයනය කරනු ලබනවා.

Your Comments