සූර්යයබල විදුලිය මිලදී ගැනීමෙන් වසරකට ලක්ෂ 2,700ක ලාභයක්

34

අවම මිල ගණන් යටතේ සූර්යයබල විදුලිය මිලදී ගැනීම හේතුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 2,737ක ලාභයක් උපයා ගැනීමට හැකි බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මෙම වසරේ තුන්වන කාර්තුව සඳහා පුනර්ජනනීය විදුලිය වශයෙන් සූර්යබල විදුලිය මෙගවොට් 150 ක් මිලදී ගැනීමට රජය අනුමැතිය ලබා දුන්නා.

ඒ අනුව, සූර්යබල විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා තරඟකාරි මිල ගණන් කැඳවීම හේතුවෙන් දිනකට විදුලිබල මණ්ඩලයට ඉතිරි වන මුදල රුපියල් 7,50,000 ක්.

Your Comments