සැප්තැම්බර් මාසය අවසාන්යේ විදේශ සංචිතය USD බිලියන 6.7 දක්වා පහත වැටෙයි

9

මෙරට විදේශ සංචිතය සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනවිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6යි දශම 7 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

පසුගිය 2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය අවසානයේ විදේශ සංචිතය සටහන් වූයේ ඩොලර් බිලියන 7යි දශම 6ක් ලෙසින්.

විදේශ ණය ගෙවීම් සහ කල් පිරුණු ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර ආපසු ගෙවීම් මෙලෙස විදේශ සංචිතය පහත වැටීමට හේතුවී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් සැප්තැම්බර් මාසය අවසානයේ වාර්තා වූ ඩොලර් බිලියන 6යි දශම 7 ක විදේශ සංචිතය මාස හතරහමාරක කාලයක් සඳහා මෙරට ආනයනයන්ට ප්‍රමාණවත් වනවා.

Your Comments