සාම්ප්‍රදායිකව රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවලින් බාහිර ප්‍රදේශවල රබර් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට රජයේ අවධානය

12

සාම්ප්‍රදායිකව රබර් වගා කරන ප්‍රදේශවලින් බාහිර ප්‍රදේශවල රබර් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

පරීක්ෂණ මට්ටමින් මේ වන විට අනුරාධපුරය හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ආදර්ශ රබර් වගාවන් මේ වන විටත් සිදුකර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

රබර් ත්‍රිකෝණය ලෙස සැලකෙන කෑගල්ල, කළුතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක 3හි ජනගහනයේ වර්ධනයත් සමග රබර් වගාව ක්‍රමයෙන් අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය වී ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය කණක හේරත් මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර් 9, 000 ක සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටෙයාර් 3, 000 ක වාණිජ වගාවන් ලෙස රබර් වගා කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments