සංවර්ධන ලොතරැයියෙන් කෝටි 200ක් ජනාධිපති අරමුදලට

16

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගිය වසරේදි සිය ආදායමෙන් රුපියල් කෝටි 200ක මුදලක් ජනාධිපති අරමුදලට ලබාදි තිබෙනවා.

අලෙවි ආදායම සියයට 18 කින් වර්ධනය විම හේතුවෙන් මෙවැනි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා දුන් බවයි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ලය සදහන් කළේ.

Your Comments