ශ්‍රී ලාංකීය කුළුබඩු සඳහා ජාතික සන්නාම යෝජනාවක්

69

මෙරට කුළුබඩු සඳහා ජාතික සන්නාම යෝජනාවක් සකස් කර තිබෙනවා.

එම සන්නාමය අනිද්දා කොළඹදී නිල වශයෙන් හදුන්වා දීමට නියමිතයි.

සිලෝන් කුළුබඩු ලෙස අදාළ සන්නාමය ප්‍රචලිත කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බවයි අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පැවසුවේ.

Your Comments