ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2021 ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්ම අද එළිදැක්වේ

10

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්ම 2021 අද එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
2021 වසර සඳහා මුදල් හා මුල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්ති මෙමගින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්ම එළිදක්වනු ඇති.
කොවිඞ් -19 ව්‍යප්තිය හේතුවෙන් එය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එය සිදුකිරීමට නියමිත බව සදහන්.

Your Comments