වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම අගෝස්තුවේදී 3.7%කින් ඉහළට

19

මෙරට වෙළද භාණ්ඩ අපනයන ආදායම පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1037 දක්වා සියයට 3.7කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
එමෙන්ම ඉන්ධන, වාහන ඇතුළු ආනයනික වෙළඳ භාණ්ඩ සඳහා අගෝස්තුවේ වැය කර ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 1887ක්.
එමෙන්ම ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා මාස 8ක කාලය සැලකූ විට ආනයන අපනයන වෙළඳ පරතරය ඩොලර් බිලියන 7.2 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

 

Your Comments