වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගන්නා වී එම මණ්ඩලය මගින්ම සහල් කොට වෙළෙඳ පොළට

15

වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගන්නා වී එම මණ්ඩලය මඟින්ම සහල් බවට පත් කොට වෙළඳපලට නිකුත් කිරිමට කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසන්නේ පී.එම්.බී රයිස් නමින් එම සහල් ඉදිරියේදී වෙළදපලට හදුන්වා දීමට නියමිත බවයි.

Your Comments