විදේශ තැන්පතු ගිණුම් සඳහා නව නීති

35

විදේශ තැන්පතු ගිණුම් සඳහා නව නීති හදුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ විදේශ විනිමය මෙරට තුළට පැමිණීම දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින්.

මාස 6ක කාලයක් බැංකු පද්ධතිය හරහා මෙරට තුළට පැමිණෙන මුදල් තැන්පත් කිරීම වෙනුවෙන් විදේශ තැන්පතු ගිණුම් නමින් කාලීන තැන්පතු ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

ඒ අනුව එම ගිණුම්තුළ තැන්පත් කරන මුදල් වෙනුවෙන් පොලී ඇතුලු සහන රැසක් ලබාදීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Your Comments