වැලි මිල පාලනයට නියාමන ව්‍යාපෘතියක්

17

වැලි මිල පාලනයට නියාමණ ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැලි කැණීම් කටයුතුවල නිරතවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිති මගින් වැලි කැනීම හා බෙදාහැරීම සිදු කිරීමට නියමිතයි.

වැලි මිල ඉහළ යාම වැළැක්වීම සඳහා වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කරන ලෙස පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබුනා.

 

Your Comments