වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ පහත වැටීමක්

20

මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ ලියාපදිංචි කළ වාහන සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස පහත වැටී තිබෙනවා.

ඒ වාහන ආනයනයට පැනවුණු සීමාවන් හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේ ලියාපදිංචි කෙරුණු වාහන 34 දහස් 475කට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ වාහන 3,256ක් පමණයි.

වසරකට පෙර ලියාපදිංචි කෙරුණු මෝටර් රථ 2536කට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ මෝටර් රථ 195ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, වෑන් රථ ලියාපදිංචිය ද 911 සිට 78 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

 

Your Comments