ලෝහ රැසක් අපනයනය තහනම්

54

තඹ , ඇලුමිනියම් , සුදු යකඩ, පිත්තල සහ අධි කාබන් යකඩ අපනයනය තහනම් කර තිබෙනවා.

දේශීය ලෝහ කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව ආර්ථික පුනර්ජීවන කාර්ය සාධක බලකාය සදහන් කළා.

මේ අතර චීනච්චට්ටි, අබලි ඇලුමිනියම් කුට්ටි සහ සින්ක් කුට්ටි අපනයනය නැවැත්වීමට ද පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments