ලොව විශිෂ්ඨතම ගුවන් සේවා 10 අතරට ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය

47

2020 වසර සඳහා ලොව විශිෂ්ඨතම ගුවන් සේවා 10 අතරට ශ්‍රී ලන්කන් ජාතික ගුවන් සේවය ද නම් කර තිබෙනවා.

ඒ, කීර්තිමත් කොන්ඩෙ – නාස්ට් සංචාරක සඟරාව මගින් කළ සමීක්ෂණයකට අදාළවයි.

ඇමරිකානු සංචාරක සඟරාව ඒ සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ සිය පාඨකයන්ගේ රුචිකත්වය බව සඳහන්.

එම සමීක්ෂණයට අනුව කටාර් ගුවන් සේවය 3 වන ස්ථානයටත්, එමිරේට්ස් දෙවන ස්ථානයට සහ සිංගප්පූරු ගුවන් සේවය ප්‍රථම ස්ථානයට නම් කර තිබෙනවා.

Your Comments