රූපලාවන්‍ය සහ බතික් කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය සඳහා තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක්

11

කෙයොලින් මැටි භාවිතයෙන් රූපලාවන්‍ය සහ බතික් කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා උසස් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් හදුන්වා දීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය වන හා පාරිසරික විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂක කණ්ඩායමක් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය කර්මාන්ත වෙත හදුන්වාදීම සඳහා වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග ගිවිසුම් ගත වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව එම ක්‍ෂේත්‍රයන්හි නිෂ්පාදන භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය, ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මට්ටමකට ප්‍රවර්ධනය කර විදේශ වෙළඳපොළට යොමු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

Your Comments