රුපියලේ අගය ස්ථාවරවීමක්

6

රුපියලේ අගය ස්ථාවරවීමක් ඊයේ (28)දිනයේදී  දක්නට ලැබුණා. ඒ ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂවයි .

මහ බැංකුවේ මැදිහත්වීම මත රුපියලේ අගය එලෙස ස්ථාවර වී තිබේ .
ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 192 යි ශත 10ක් ලෙසටයි .

Your Comments