රුපියලේ අගය අවම වෙයි

13

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය නැවත වතාවක් ඉතිහාසයේ අවම අගය ඊයේ සටහන් කලා.
මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතික වලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 202 යි ශත 70ක් ලෙසයි.
අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ගැණුම් මිල සටහන් වුයේ රුපියල් 198ක් ලෙසයි.

මීට පෙර රුපියලේ ඉතිහාසය අවම අගය සටහන් කලේ පසුගිය අප්‍රේල් පළමු වනදායි.
එදින ඩොලරයක විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 202 යි ශත 10 ක් ලෙසයි.

මේ වසරේ ගත වු කාලය තුළ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 7 .14කින් අව ප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

Your Comments