රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියට මෙවරත් ඩයලොග් සවිය

22

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සම්බන්ධතා සැපයුම්කරු වන ඩයලොග් ආසිආටා පී.එල්.සී, මෙරට ජාතික ක්‍රිඩාවට දිරි දෙමින් අඛණ්ඩව 14 වන වරටත් ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියට අනුග්‍රහය දක්වා තිබෙනවා.

මෙම මස ආරම්භ වන තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 2,500කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක් වනු ඇති.

මේ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.එස් නාලක මහතා.

Your Comments