රට පුරා කෘෂි අපනයන ගම්මාන 5000ක්

30

රට පුරා කෘෂි අපනයන ගම්මාන 5000ක් පිහිටුවීම කෙරෙහි සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මේ වසර තුලදි ප්‍රාදේශීය සභා 200ක ගම්මාන 05 බැගින් කෘෂි අපනයන ගම්මාන පිහිටුවීමටයි එම අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත්තේ.

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම වැඩපිළිවෙලේ මූලික අරමුණයි.

Your Comments