මේඞ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාම ව්‍යාපෘතිය අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

9

දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම අපනයන ආදායම වර්ධනය කරගැනීම සඳහා මේඞ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාම ව්‍යාපෘතිය අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

විශේෂඥ කමිටු නිර්දේශ මත අදියර 3 ක් යටතේ එම සන්නාමය ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සඳහන් කළේ.

ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක දීප ව්‍යාප්ත ජාලයක් මගින් දේශිය නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේඞ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා අලෙවි සැල් දේශිය සහ විදේශිය වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරත් සඳහන් කළා.

Your Comments