මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය 08 වැනි දා

3

2021 අංක 03 දරන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ලබන 08 වැනි දා පෙරවරුවේ දැනුම් දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදය කලා.

මෙහිදී ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකවල වෙනස්වීමක් සිදුකෙරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව දැනුම් දීමට නියමිතයි.

පසුගිය මාර්තු 04 දින පොලී අනුපාතික සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය නොවෙනස්ව පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දැනුම් දුන්නා.

ඒ අනුව, නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 4 යි දශම 5 යි බන්දුවක් ලෙස සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 5 යි දශම 5 යි බින්දුවක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට මහ බැංකුව තීරණය කලා.

Your Comments