මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම අද සිට

3

මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම අද සිට ආරම්භ වුනා.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලේ අම්පාර, අක්කරේයිපත්තුව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා සංකීර්ණයේදී සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත් වු බවයි.

ඒ අනුව ප්‍රමිතිගත සම්බා වී, තෙතමනය සියයට 14 ක් සහිත කිලෝවක් රුපියල් 52 බැගින්ද, තෙතමනය සියයට 14 ත් සියයට 22 ත් අතර කිලෝවක් රුපියල් 44 බැගින්ද මිලදි ගැනීමට නියමිතයි.

ප්‍රමිතිගත නාඩු වී, තෙතමනය සියයට 14 ක් සහිත කිලෝවක් රුපියල් 50 බැගින්ද, තෙතමනය සියයට 14 ත් සියයට 22ත් අතර කිලෝවක් රුපියල් 46 බැගින්ද මිලදි ගැනීමටයි කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත්තේ.

Your Comments