මහ කන්නයට ජලය නිකුත් කිරීම ගැන තීරණය අද

7

මහ කන්නය සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ජාතික ජල කළමනාකරණ කමිටුව අද මහනුවර ගන්නෝරුව ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ දී රැස්වීමට නියමිතයි.

ඒ, මහවැලි කළාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි සහ ජනාවාස පොදුයටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් සහ වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

Your Comments