මහවැලි කලාප වල බඩඉරිඟු වගාව ප්‍රචලිත කිරීමට සැලසුම්

6

මහවැලි කලාප වල බඩඉරිඟු වගාව ප්‍රචලිත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අඩු ජල සැපයුමක් පවතින ප්‍රදේශ වල සහ උස්සාන ජල සැපයුම් යටතේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.
මහ කන්නයේදී අක්කර විසි පන්දහසක පමණ බඩ ඉරිඟු වගා කිරීමට යෝජිත බවයි මහවැලි අධිකාරිය සදහන් කලේ.

Your Comments