මසක් තුළ වැඩිම ලොතරැයි අලෙවිය මාර්තු මාසයේ

2

මසක් තුළ වැඩිම ලොතරැයි අලෙවිය මාර්තු මාසයේ වාර්තා කළ බව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසනවා.
එහි සභාපති නීතීඥ ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා සදහන් කලේ නිසි සැලසුමකින් අලෙවි ජාලය ක්‍රියාත්මක කල බවයි.

Your Comments