මල්ටිලැක් – පින්තාරු අභිමානී

31

මෙරට දැවැන්තම තීන්ත අපනයනකරු වන මල්ටිලැක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන පින්තාරු අභිමානී 2019 වැඩසටහන පසුගියදා කොළඹ දී ආරම්භ වුණා.

ඒ, මල්ටිලැක් වෙතින් දිවයින පුරා සිටින පින්තාරු ශිල්පීන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරන සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙලේ තවත් පියවරක් ලෙසයි.

ඊට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වන මල්ටිලැක් පට් පට් වාසි තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් වෙත වටිනා ත්‍යාග ලබා දීමේ දිනුම් ඇදීම ද සිදු කෙරුණා.

Your Comments