බටහිර පර්යන්තයේ ආයෝජනයට ඉන්දීයාව සහ ජපානයෙන් යෝජනා

13

කොළඹ වරායේ යෝජිත බටහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ආයෝජනය සඳහා ඉන්දියාවෙන් හා ජපානයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත්ව ඇතැයි වරාය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා පවසනවා.

ඔහු සඳහන් කළේ, එහි ආයෝජනය පිළිබඳ ඉදිරි පියවර සාකච්ඡා කිරීමට කැබිනට් සාකච්ඡා කමිටුව අද පළමු වරට රැස්වන බවයි.

වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් යු.ඩී.සී. ජයලාල් මහතාගේ ප්‍රධාන්තවයෙන් රැස්වෙන එම කමිටුවට සාමාජිකයින් 7ක් ඇතුළත්.

කමිටු වාර්තාව කඩිනමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන බව ද ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments