බටපොල ඇල් වී වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක්

8

පළමුවරට වගා කෙරුණු බටපොල ඇල් වී වගාවෙන් යල කන්නයේ සාර්ථක අස්වැන්නක් ලැබී තිබෙනවා.
දේශීය වී ප්‍රබේධයක් වන එය රසායනික ද්‍රව්‍ය නොමැතිව වගා කිරීම විශේෂත්වයක්.
ඉගිනිමිටිය ව්‍යාපාරයේ ගොවීන් අක්කර 20ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක මෙම වී යළකන්නයේ දී වගා කිරීමට කටයුතු කළ බව සඳහන්.

Your Comments