පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් ඉහළ සේවාවක් ලබාදීම බ්‍රවුන්ස් හයිබ්‍රිඩ් කෙයාර් විවෘත වෙයි

48

පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හඳුනාගනිමින් ඉහළ සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් බ්‍රවුන්ස් සහ සමාගමේ නවතම ශාඛාවක් ලෙස බ්‍රවුන්ස් හයිබි්‍රඞ් කෙයාර් පසුගියදා විවෘත කෙරුණා.
මෙහිදී හයිබී්‍රඞ් සහ ඉලෙක්ටි්‍රක් රථ පරික්ෂා කිරීම හා දෝෂ හඳුනා ගැනීම එකලස් කිරීම හා අලුත් වැඩියා කිරීම මෙන්ම අනෙකුත් හයිබී්‍රඞ් වාහන ආශ්‍රීත සේවා සැපයීම සහ සාමාන්‍ය වාහන ආශ්‍රීත සේවා කටයුතු ද මෙහිදී සිදු කෙරෙනු ඇති.
එමෙන්ම ඉහළ සේවාවක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීම සඳහා වාහන අලුත්වැඩියා කරන තුරු රැදී සිටීමට සුඛෝපභෝපභෝගී විවේකාගාරයකින්ද බ්‍රවුන්ස් හයිබි්‍රඞ් කෙයාර් සමන්විතයි
මෙය පිහිටා ඇත්තේ කින්සි පාරේ අංක 97 දරණ ස්ථානයේදියි

Your Comments