පසුගිය වසරේ වාහන ආනයන විස්තරය

4

පසුගිය වසරේ මාස අටක කාලය තුල දී මෝටර් රථ දෙකක් හා බස් රථ 27 පමණක් ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ වාහන ආනයනය සීමා කිරීම හේතුවෙන් එලෙස සිදුව ඇති බවයි.

යතුරුපැදි ආනයනය කර ඇත්තේ 277ක් පමණක් වන අතර එය 2019 වර්ෂයට සාපේක්ෂව ආසන්න වශයෙන් සියයට සියයක පහළ යාමක්.

2019 දී මෝටර් රථ 106ක්, බස් රථ 3, 309ක් සහ යතුරුපැදි 21 දහස් 203ක් ආනයනය කර තිබෙනවා.

2019 දී ත්‍රිරෝද රථ 1, 060ක් ආනයනය කර ඇති අතර පසුගිය වසරේ කිසිදු ත්‍රි රෝද රථයක් ආනයනය කර නැහැ.

එහෙත් ඉඩම් වාහන ආනයනය සියයට 52 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර පසුගිය වසරේ එම වාහන 354ක් ආනයන කර ඇති බව සඳහන්.

වාහන ආනයනයෙන් ඉපයූ බදු ආදායම 2019 දී රුපියල් බිලියන 81 ඉක්ම වූ අතර පසුගිය වසරේ පළමු මාස අටක කාලය තුළ උපයා ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 43 ක් පමණයි.

Your Comments